Regulamin pozycjonowanie

I. Informacje o przedsiębiorcy

 

Sklep internetowy działający pod adresem michalandrzejczak.pl, prowadzony jest przez:

 

firmę
GoPro sp zoo
Zgierska 93/105 lok.119
91-465 Łódź
NIP 726-265-70-29
REGON 361959177
KRS 0000566314

 

KONTAKT:
Michał Andrzejczak
tel. 509-798-507
e-mail: andrzem[malpa]interia.pl

Zakup w sklepie internetowym michalandrzejczak.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Postanowienia Ogólne

 

1. Serwis  prowadzi sprzedaż , produktów i usług związanych z pozycjonowaniem stron internetowych.

2. Korzystanie z funkcji dostępnych w serwisie wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

3. Funkcje udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

4. michalandrzejczak.pl za każdym razem dąży do wykonania zamawianej przez Państwa usługi z należytą starannością, respektując jednocześnie zalecenia klientów dla poszczególnych zamówień. Jednocześnie informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za spadek pozycji lub negatywny wpływ usług na pozycje strony w wyszukiwarce spowodowany np. zmianami algorytmu. W przypadku niepewności co do słuszności działań i zamawianych usług dla Państwa strony prosimy o kontakt – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, mając na uwadze Państwa potrzeby i jednocześnie respektując aktualne wymagania i kanony algorytmu wyszukującego.

 

 

III. Składanie i realizacja zamówień

 

4. Dokonywanie zakupów oferowanych w serwisie nie wymaga rejestracji.

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz akceptację zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Kupujący  będący przedsiębiorcą podaje nazwę, pod którą prowadzą działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas realizacji zamówień określony jest w opisach przedmiotów lub wynosi od 7 do 30 dni.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym w domenie michalandrzejczak.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
12. Firma wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.  Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej.
13. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 

IV. Płatności i realizacja zamówień

 

14. Serwis akceptuje płatności poprzez przelew bankowy oraz płatności online, które realizowane są przy pomocy przelewy24.pl.

15. O realizacji zamówienia kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 

V. Ochrona danych osobowych

 

16. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

17. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

18. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

19. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

20. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

VI. Przerwy techniczne

 

21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

24. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2013-09-01