Regulamin Zakupu Infoproduktu

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO michalandrzejczak.pl i pokrewnych

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

 • Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem michalandrzejczak.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.
 • Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez Internet kursu zwanego dalej „Kursem” oraz konsultacji zwanymi dalej „Konsultacjami”
  • Kurs jest zbiorem wiedzy, informacji i metod, które mają wzbogacić wiedzę Kupującego.
   • Kurs może być dostarczany kupującemu w formie:
    • dostępu do strony internetowej zabezpieczonej hasłem
    • eBook – elektroniczny egzemplarz książki w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę (dalej: „eBook”). Dzięki elektronicznej technologii może zawierać poza tekstami grafikę, dźwięki i animacje, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza);
    • Nagrania – elektroniczny zapis dźwiękowy, muzyczny, video.
    • Książki – zapis w formie papierowej;
    • Pendrive/CD/DVD – elektroniczny zapis dźwiękowy, muzyczny lub video zapisany na zewnętrznym nośniku.
  • Konsultacje mają na celu przekazanie wiedzy, informacji i metod, które mają wzbogacić wiedzę Kupującego.
   • Konsultacje odbywają się poprzez internetowy komunikator Skype po wcześniejszym umówieniu terminu dogodnego dla Kupującego i Sprzedawcy.
 • Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw. Możliwe jest prowadzenie działalności także przez podmioty, działające w ramach programu partnerskiego, które udostępniają możliwość złożenia Zamówienia na Kurs na ich stronie, przy czym realizacją zamówień zajmuje się Sprzedawca. Jeśli Kupujący ma wątpliwości co do innego podmiotu, na którym znajduje się Kurs Sprzedawcy, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę
 • Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest GoPro sp zoo Zgierska 93/105 lok.119, 91-465 Łódź, NIP 726-265-70-29, REGON 361959177, KRS 0000566314.
 • Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez formularz kontaktowy [ na stronie http://www.michalandrzejczak.pl lub andrzem[malpa]interia.pl] od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Wszelkie informacje na Stronie Sklepu mają charakter wyłącznie reklamowy. Warunki zawierania umów kupna – sprzedaży określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

§2 Kurs

 • Gdy Kupujący będzie sumiennie stosować się do Kursu i Konsultacji, może (ale nie musi) osiągnąć efekty. Kurs oraz konsultacje nie posiadają żadnych zapewnień dla Kupującego. Kurs oraz konsultacje mają jedynie charakter edukacyjny.

Zapisy ustępów poprzedzających nie wyłączają skorzystania przez Kupującego z umownego prawa odstpienia (§12) jak i z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa, w tym w ustawie z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

 • Przepisy §2 ust. 1 – 3 dotyczą zarówno Kupującego jak i każdej innej osoby korzystającej z Kursu.
 • Kurs jest udostępniany w formie:
  • dostępu do strony internetowej zabezpieczonej hasłem dostępu. Hasło dostępu generowane jest przez Kupującego po dokonaniu opłaty lub przesyłane na adres e-mail Kupującego podany podczas dokonywania zakupu. Pełna aktywacja dostępu może potrwać do 14 dni od momentu dokonania opłaty za kurs, nie licząc dni wolnych od pracy.
  • lub/i formie fizycznej, np. CD, DVD, Pendrive, Książka, przesłane na adres Kupującego podany podczas dokonywania zakupu. Wysyłka może nastąpić do 14 dni od momentu dokonania opłaty za kurs, nie licząc dni wolnych od pracy.
  • i/lub w formie plików komputerowych przesłanych na adres e-mail Kupującego podany podczas dokonywania zakupu, w formacie:
   • W przypadku ebooka – pdf, doc, xls, itp;
   • W przypadku nagrań – mp3, flv, avi, mp4, itp.

§3 Korzystanie ze Sklepu

 • Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:
  • Uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz
  • Zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
 • Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 • Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacje, o promocjach, wydarzeniach, nowych eBookach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

§4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 • Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
  • dostęp do Internetu;
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
  • włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
  • czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
  • Odpowiednio szybkie łącze internetowe, umożliwiające Kupującemu dostęp do strony internetowej z Kursem oraz do pobrania plików zakupionych z Kursem
 • Warunkiem korzystania Kursu oraz konsultacji jest
  • w przypadku eBooków – posiadanie programu obsługującego pliki doc oraz pdf (np. Microsoft Word oraz Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
  • w przypadku Nagrań – posiadanie programu odtwarzającego pliki dźwiękowe i muzyczne i video (mp3, wav, audio, flv, avi, mp4, itp.)
  • w przypadku konsultacji posiadanie poprawnie zainstalowanego na komputerze komunikatora Skype, głośników i mikrofonu oraz karty dźwiękowej.
  • dostęp do Internetu;
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
  • włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
  • czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  • oraz umiejętność korzystania z tych programów oraz komputera;
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości email od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy oraz gdy Kupujący nieprawidłowo skonfigurował komunikator Skype.

§5 Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu.

 • Kurs stanowi utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlega ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 • Autorskie prawa majątkowe do Kursu przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – jego autorowi.
 • Kupno Kursu nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Kursu. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować a także sporządzić jedną kopię zapasową Kursu, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Kurs, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z Kursem.
 • Konsultacje nie mogą być w żaden sposób rejestrowane czy nagrywane.
 • W szczególności Kupującemu nie wolno:
  • Zwielokrotniać Kursu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej);
  • Udostępniać Kursu ani dostępu do strony internetowej z kursem jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;
  • Najmować i użyczać Kursu; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.
  • ingerować w treść i zawartość Kursu oraz strony internetowej, na której kurs się znajduje;
  • usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Kurs oraz stronę internetową z kursem.
 • Do Kursów nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).
 • W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Kursu, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3 – krotnej wysokości ceny brutto tego Kursu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Kursu. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

 

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]

 • Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Kursów oraz konsultacji nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Kursów oraz cen Kursów i konsultacji znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§7 [Złożenie zamówienia]

 • Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go Kurs, kliknie na przycisk „dodaj do koszyka”, „Zapisz mnie” lub podobny i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia.
 • Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Kursu w tym zamówieniu wskazanego.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku zamówienia nie będę realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu. W e-mailu zawarte jest podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony na której można dokonać płatności. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna – sprzedaży.

§8 [Cofnięcie i zmiany zamówieniu]

 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia

§9 [Rozpoczęcia realizacji zamówienia, zapłata ceny]

 • Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata ceny przez Kupującego.
 • Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie 10 dni od zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez serwis przelewy24.pl, oraz paypal. Cena Kursu oraz konsultacji prezentowaych na stronie internetowej Sklepu podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Kursie jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży
 • Kupujący może dokonać zapłaty za Kurs oraz konsultacje tylko z wykorzystaniem systemu płatności [ przelewy24.pl i paypal ] W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności [ przelewy24.pl i paypal ], do którego link udostępniany jest każdorazowo przy dokonywaniu płatności. Regulamin [przelewy24.pl i paypal ] znajduje się pod adresem [www.przelewy24.pl i www.paypal.com ]
 • Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę” bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 • Wszelkie koszty zapłaty obciążają Kupującego.
 • Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny, Sprzedawca będzie mu przez okres 15 dni od dnia zawarcia umowy, wysyłał na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail przypomnienie o obowiązku zapłaty Ceny. Jeśli Kupujący nie chce otrzymywać tych informacji, może zrezygnować z ich otrzymywania, w każdym czasie, przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją.

§10 [Realizacja zamówienia]

 • Z chwilą zaksięgowania zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkiem do specjalnej strony Sklepu, z której można wygenerować hasło dostępu do kursu. Po wygenerowaniu hasła do Kupującego wysyłany jest e-mail z linkiem do strony z Kursem. W przypadku produktu fizycznego produkt zostanie wysłany do 14 dni od dokonania opłaty nie licząc dni wolnych od pracy.
 • Sprzedawca gwarantuje Kupującemu dostęp do Kursu przez 12 miesięcy od momentu otrzymania zapłaty za Kurs. Po upływie 12 miesięcy zamówienie uznaje się za zrealizowane. Kupujący może korzystać z Kursu we własnym zakresie o ile pobrał go na swój komputer lub inny nośnik. Prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 • Konsultacje odbywają się w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zapłaty w terminach ustalonych z Kupującym.
 • W przypadku nieotrzymania któregoś z e-mailia, o których mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder spam, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze spam, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.
 • Kupujący nie ma prawa udostępniać Linków innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną według zasad określonych w §5 ust. 6.

§11 Faktura

 • Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.
 • Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, ma obowiązek przy zamówieniu wypełnić dane do faktury i drogą elektroniczną na adres email zostanie wysłana faktura w formacie PDF
 • Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia Linka, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik w e-mailu na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

ROZDZIAŁ III. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE

§12 [Prawo odstąpienia od umowy]
 • Przy zakupie Kursu o wartości minimum 97zł brutto Kupujący będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia pobrania przez Kupującego Kursu lub w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pobrania przez Kupującego Kursu jeżeli przedstawi dowody na pełne wdrożenie instrukcji zawartych w Kursie (umowne prawo odstąpienia).

  • Odstąpienie umowne nie dotyczy Kursów o wartości poniżej 97zł brutto.

  • Odstąpienie umowne nie dotyczy konsultacji indywidualnych.
 • Odstąpienie wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu Zamówienia na adres e-mail wskazany w Regulaminie (§1 ust. 6)
 • W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego Kursu, ze wszelkich nośników, w szczególności:
  • Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie;
  • Zniszczenia wszelkich egzemplarzy osobiście wydrukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
  • W przypadku produktu fizycznego należy go odesłać w formie nieuszkodzonej na adres firmy wraz z podaniem powodu zwrotu.
 • Zwrot Ceny następuje na konto wskazane przez Kupującego, w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3
 • Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu Kursów po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży każdego z nich itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia od odstąpieniu.
 • Dla Kursów o wartości minimum 97zł brutto, bez uszczerbku dla praw Kupującego będącego konsumentem, o których mowa w ust. 1 -5, Strony wyłączają ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 02.03.2000 r., Dz. U. nr 22, poz. 721) ze względu na przepis art. 10 ust. 3 pkt 5), tj. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (a taki charakter ma Kurs).

  • Dla Kursów o wartości poniżej 97zł brutto oraz dla konsultacji indywidualnych ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 02.03.2000 r., Dz. U. nr 22, poz. 721), obowiązuje.

§13 [Niezgodność Kursu z umową. Postępowanie reklamacyjne]

 • Kupujący ma prawo dokonać reklamacji Kursu oraz konsultacji wyłącznie w przypadku niezgodności Kursu i konsultacji z umową, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 • Nie uważa się w szczególności za niezgodność Kursu czy konsultacji z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z Kursem lub przystąpić do konsultacji ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w §4.
 • Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umowa („reklamacja”).
 • Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu i zapłatę ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).
 • Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Kursu lub wymienić Kurs na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 • Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
 • W przypadku gdy w wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży, stosuje się przepisy §12 ust. 3 i 4.

 

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§14 [Ochrona danych osobowych]

 • Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 • Kupujący podaje przy składaniu Zamówienia następujące dane osobowe:
 • Imię, Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Kupujący wyraża zgodę na:
  • Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna – sprzedaży;
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz – w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w § 3. ust.4.
 • Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  • Prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
  • adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
  • przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
  • dobrowolności podania danych.
 • Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
  •  Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzeń Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
  • Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu rozpoznawania Kupujących w systemie i wysyłania im spersonalizowanych treści, weryfikacji i rozwoju swojej oferty oraz statystycznym.
  • Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu oraz z Kursu.

 

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§15 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]

 • Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  • Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;
  • Braku możliwości dostępu do Sklepu lub Kursu, wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;
  • Siły wyższej;
  • Awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego;
  • Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu lub Kursu;
  • Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów protokół internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu lub Kursu;
  • Niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie lub Kursie;
  • Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu lub Kursu;
  • Złośliwej, lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających ze Sklepu lub Kursu;
  • Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 • W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub Kursu lub niektórych ich funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

 

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16 [Postanowienia końcowe]

 • Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 • Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
 • Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.
 • Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4, przysługuje Kupującemu, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 • Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Kurs w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854Kodeksu cywilnego.
 • Do korzystania z Serwisu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna – sprzedaży Kursu – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 • Regulamin wchodzi w życie od dnia [ 15 listopada 2013r]